โรงเรียนดีระดับตำบล
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนดีประจำอำเภอ
  โรงเรียนมาตราฐานสู่สากล
  โรงเรียนขยายโอกาส
  โรงเรียนขนาดเล็ก
  โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดใหญ่
ศูนย์เรียนรวม
จำนวน รร. จำแนกตามประเภท
จำนวน รร. จำแนกตามขนาดจำนวน นร.
นร. จำแนกรายชั้น/เพศ
 สุทัสน์ รัตนพลที:โปรแกรม  e-mail:admin_in4@hotmail.com  © โดย:ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) ::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
อำเภอบ้านดุง อำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอทุ่งฝน อำเภอหนองหาน อำเภอกู่แก้ว อำเภอไชยวาน